0

مااهل سنت معتقدیم

معتقدیم که :عذاب قبر،برای کفاروبعضی ازمومنان گناهکارونیزپاداش اهل طاعت-به اندازه ای که خدای متعال  می داند واراده می کند-حق وثابت است به طوری که روح به بدن ویا باقی مانده آن بازمی گرددوهمراه با...

0

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت سوم: شماراوصیت می کنم،برمشغول شدن به یادوذکرخداوانجام ذکرقلبی واحسان درعبادت،یعنی آنچنان پروردگارت را پرستش کن،که گویا...

0

سخنرانی نماز جمعه

سخنران این هفته نماز جمعه قره بلاغ استاد یوسف آخوند قایلر میباشد موضوع سخنرانی ایشان اهمیت توبه و شرایط آن

0

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت دوم

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت دوم بدانیدکه ازوظایف مسلمانان نسبت به همدیگرکمک ویاری نمودن یکدیگراست واینکه باهمدیگربه مهربانی واحترام وادب مجالست...

0

نصیحت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان

(قسمت اول) نصیحت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی (قدس سره)به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان بسم الله الرحمن الرحیم مریدین ومنسوبین ودوستان عزیزوگرامی،خداوندتبارک وتعالی همه ی ما را مشمول عفووعافیت خودگردانیده وحالمان را...

0

هدف از تمسک به طریقت؛کشف عجایب یا تهذیب نفس؟

بایددانست که مرادازتمسک به طریقت وتشرف بدان،اساسا برای تحقیق عجایب ودیدن کرامات وخوارق عادات نیست،بلکه اساس آن برای تهذیب نفس اماره ی آغشته به گناه وزشتی وتغییراین صفات زشت ودرمان دردها وامراض قلبی ودرونی...

0

سرچشمه ی طریقت نقشبندی

بایددانست،که اساس وسرچشمه ی طریقت نقشبندی،همان اساس ومشرب صحابه ی کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد،که اصل آن صدق و فرعش اخلاص درعمل است وتنها اهل خاص ،نائل این مشرب ومسلک...