صیانت دوران جوانی

جوانصیانت دوران جوانی وقدردانی ازآن

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید:پنج چیزرا قبل ازپنج چیزغنیمت بدانید.۱-زندگی را قبل از مرگ ۲-جوانی را قبل ازپیری ۳-توانگری را قبل از ناداری،۴-سلامتی را قبل از بیماری ۵-فراغت و فرصت را قبل از گرفتاری.
آن حضرت فرمودند:هفت نفردر روزقیامت در سایه عرش الهی درحالی که هیچ سایه دیگری نخواهد بود جای می گیرند.نخستین آنها پادشاه و زمامدارعادل است که قانون الهی را برزمین به اجرا می گذارد.
نفردوم جوانی است که دوران باشکوه جوانی را در عبادت و بندگی پروردگارش سپری نموده است.
دراثری دیگر آمده است:اگرپیرمردان عبادت گذار و جوانان فروتن و پرهیزگار و حیوانات علف خوار موجود نمی بودند،خداوند متعال براثر گناهان عموم مردم،آنهارا به عذابهای سختی گرفتار می کرد.
اصحاب کهف الگوی صبرواستقامت برای جوانان
اصحاب کهف چندنفرجوانان بودندکه علیه اوضاع زمانشان قیام کرده و به مبارزه برخواستند.حکام ستمگروطاغوت آن زمان این جوانان را به مرگ تهدید کرده و ازآنها خواستندتا تسلیم شوندوباباطل هم صدا گردند،اماجوانان مومن ومتعهدزیربار نرفتندو تحت تاثیرقرارنگرفتند،خداوند متعال بقدری ازآنها اعلام رضایت نمودندکه ذکرشان را درقرآن کریم جاویدان گذاشت و آنان را الگوی آیندگان معرفی کرد چنانکه می فرماید:( انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالو ربنا رب السموات والارض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذا شططا)ترجمه:آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند،ما به هدایتشان افزودیم ودلهایشان را مستحکم کردیم آن هنگام که به پا خواستندواعلام کردند:همانا پروردگار ما پروردگار زمین واسمانها است،به جز او معبودی را نمی خوانیم؛اگرچنین کنیم سخنی گزاف گفته ایم.
تارخ نشان می دهد که هرزمان قشرجوان با هرتعدادی که بوده اند متحد ومتفق شده و تصمیم نیکوئی گرفته اند حتما باعث تحولی شگرف در جامعه شده و ازخود یادگاری به جا گذاشته اند.
چوانان در کام دشمنان
امروز بسیاری از حرکت های بی دینی و گروههای انحرافی صرفا به این دلیل برخود می بالند که نوعی توانسته اند باگرفتارساختن چندنفرازجوانان در دام فریبشان،ازآنهابه نفع نظریاتشان کاربگیرندوازبی خبری شان سوء استفاده نمایند.
حربه دشمنان درنبردباجوانان
دشمنان در سنگرهای فکری و فرهنگی چنان تلاش می کنند که لحظه ای آسایش ندارند.آنها پی برده اندکهازطریق چنگ بااسلحه و ازبین بردن فیزیکی فرزندان مسلمان نه تنها نمی توانند همه آنهارا ازبین ببرند،بلکه خشم و نفرتشان را علیه خودبر می انگیزند طوریکه نسل های آینده طعم تلخ جنایتشان را همیشه به یاد خواهند داشت.
ابزارهای جدید
۱-ترویجاعتیاد
۲-ترویج سازوآواز ورقص وبرنامه های مبتذل
۳-بدبین ساختن نوجوانان به علماء دین وامت.
توصیه دشمنان دین به نوکران ومزدوران خویش
یکی ازبزرگان فرامانسوری چنین می گوید:برمالازم است برای پیروزی خوداززنان کاربگیریم هرگاه درمیان آنها فحشاء رواج داده شد،بدانید که لشکردین نابود خواهدشد.یکی از استعمارگران می گوید:ویرانگری یک لیوان مشروب و یک زن خواننده کمترازهزار توپ وتانک نیست،پس امت محمدرا بدین وسیله نابود کنید و درمنجلاب مادیگرایی وشهوت رانی غرق نمائید.
مشکلات جوانان در جامعه امروزی
مشکل بزرگ جوانان امروزی این است که نمی دانند مشکل اصلی شان چیست و راه حل آن چگونه است؟
براستی که ندانستن مشکلات،خودبزرگترین مشکل است مانند آنکه عدم تشخیص درست بیماری،کار پزشک و بیمار را مشکل می سازد و راه درست درمان را مسدود می نماید؛اینک ما پاره ای ازمشکلات که معمولا باعث نگرانی جوانان است اشاره می کنیم.
۱-عدم آگاهی کافی نسبت به حقایق اسلامی و مفاهیم دینی.
۲-وجوداضطراب فکری به دلیل مطالعات پراکنده و غیر منظم ومضروتماس وارتباط باافرادمغرض،فرصت طلب و منحرف و تبلیغات سوء
۳-عدم معرفی الگوی زنده به جوانان از سوی مبلغان دین.توضیخ اینکه اغلب نویسندگان،سخنرانان وداعیان ،وقتی صحبت از جوانان به میان می آورند مثالها ونمونه هائی ازگذشته ارائه می کنندکه در این زمان کمتربه چشم می خورد.در این صورت است که جوانان امروزی چنین می پندارندکه چون آن زمان سپری شد؛ازاین رو نمی تواند آنان را الگوی قابل تقلید خود محسوب کند جوان امروزی می خواهد و حق بجانب است که ازمیان جوانان معاصرکه در شرایط کنونی بسر می برند برای خود الگویی بیابد.
۴-تضادوتناقض ارزشهای قومی وخانوادگی بابعضی از ارزشهایی که ازطریق تحصیل ومطالعه به آن متوجه شده اند.توضیح اینکه جوانان تحصیل کرده به جهت اینکه درمیان خانواده و فامیل وقوم ارزشهایی را می بینندکه با حاصل مطالعات آنها نه تنها سنخیت و مناسبت نداردبلکه احیانامنافی و متناقض باآنها می باشد.اینجاست که یک کشمکش درونی وناامید می گردند،نه جرات دارند ازارزشهای گذشته دست بکشندونه اینکه محصول مطالعات ومعلومات جدیدرانادیده بگیرند.
۵-بدون تردیدمسئله اقتصادیکی از معضلات مهم جوامع فعلی به شمار می آید که با توجه به بعضی از عادتهاورسم هاازیک طرف وتبلیغات رسانه ها و نزدیک شدن فاصله های مکانی ازطرف دیگر،توقعات بی شماروبی جاوخواسته های متعددی درقشرجوان به وجود آورده است.
پس چه باید کرد ؟
اینک درذیل به ترتیب درباره راه حل مشکلات فوق اشاراتی خواهیم داشت.
۱-یکی از وظایف مهم علماءکرام و داعیان دین این است که جهت آگاه ساختن جوانان با تعالیم حیاتبخش اسلام بطورجدی و منظم برنامه ریزی نمایندالبته این کار چندان ساده و آسان نیست،چنانچه هربرنامه ای فاقدجذابیت وتاثیر باشد طولی نمی کشد که جوانان از آن خسته می شوندوملول شده وکناره گیری خواهند نمود.مسلمابرنامه ای می توان مفید و موثرودارای جذابیت باشد که درآن تمام جوانب در نظرگرفته شودو در تدوین آن مواردذیل مراعات گردد.
الف)نظرخواهی و انجام مصاحبه از خودجوانان در باره محتوای برنامه ها
ب)استفاده ازتجربه های روان شناسی جهت موثر ساختن هرچه بیشتر برنامه ها
ج)درنظرگرفتن تنوع درمحتوا و شیوه های عرضه کردن
د)اسبفاده ازتجارب ملت ها و افراد و گروههای دیگر
بشرطبعاجدیدپسندوکنجگاومی باشد و این وصف در قشر جوان به دلیل خصائص فطری و روانی شان بیشتر موجود و مشهوداست.لذا هر برنامه ای که درآن نکات بال رعایت نشود رفت رفته باعث دلسردی و به قهقرا رفتن خواهد شد.اینجاست که می بینیم پروردگار خبیر و بصیرگاهی یک مطلب رادر قالب شیوهای گوناگونی عرضه نموده و به یک طریق اکتفا نکرده است .همواره اهداف و خواسته ای تازه ای فرا راه مونین قرار داده و آنان را به مصداق(لترکبن طبقا عن طبق)وارد مرحله جدیدی نموده ونشاط شان را برقرار داشته است.ازاین رو اگر نوباوگان وجوانان عزیز را با برنامه های مفیدوموثر وسازنده مشغول نکنیم،وخودآنهارا مسئول وحساس بارنیاوریم؛قطعاباچندموعظه و نصیحت پراکنده نمی توانیم چشم وگوش آنهاراپرکنیم،زیرااگرانسان تشنه باشد و آب زلال و بهداشتی برایش میسرنشود،قهراخودرا باآب ناسالم سیراب نومده و عطش بوجودآمده را برطرف می نمایدولواینکه در آینده دچاربیماری و گرفتاری پریشانی گردد.اینجاست که باید مردانی مخلص و غیور،خردمندوباتجربه،صاحبدل و موثربه پاخیزندو با ارائه برنامه های ارزشمندوبا گسترانیدن دام محبت و احترام و پشتوانه اخلاص دلهای مضطرب و رمیده جوانان را فتح کرده وآنان را چنان بااهداف بلند و ارزشهای برترمشغولنمایندتااینکه جایی برای اموراضطراب انگیز و مضرباقی نماند براستی که(خواستن توانستن است)وهمین است جهادبزرگ.
۲-ارائه الگو ی معاصربه جوانان
مبلغان اگرمدام ازگذشته سخن به میان بیاورند ولی در حال حاضرنتوانند الگوئی ارائه دهند فورااین سوال ازطرف جوانان پیش می آید که شرایط ما باآنها فرق می کند.اگرآنهامشابه شرایط مامی زیستند،آنگونه عمل نمی کردند،بنابراین تنهاپاسخ به این قبیل مشکلات و شبهات ارائه الگوی زنده و نمونه عملی می باشد.
برای ساختن الگوی زنده و عملی راههای ذیل پیشنهاد می شود:
الف)نخست باید تعدادیازجوانان سلیم الفطره را درنظربگیریم و تدریجا آنها را مطابق روشهای ذیل تربیت بدهیم.
ب)تشویق و ترغیب به مطالعه کتابهای مفیدوسودمند
ج)برگزاری جلسات منظم و دائم وسخن گفتن از ثفات پروردگار و احساسات و نعمتهای اوبه منظورایجادیقین به امورغیبی و محبت به الله و مطالعات دستجمعی و گروهی .
د)مجالست باصالحین و مردان حق.
نارخندان باغ را خندان کند              صحبت مردانت از مردان کند
همنشین اهل معنی باش تا           هم عطا یابی و هم باشی فتا

Share

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

یک پاسخ

  1. برهان الدین گفت:

    سلام علیکم
    از لحاظ محتوا بسیار خوب بود…… خدا قوت.
    منتها، کاش یک نفر ایرادات املایی متن را برطرف میکرد.
    جزاکم الله خیرا.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *