نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان
قسمت سوم:

شماراوصیت می کنم،برمشغول شدن به یادوذکرخداوانجام ذکرقلبی واحسان درعبادت،یعنی آنچنان پروردگارت را پرستش کن،که گویا خداوند را می بینی واگرتواورا نمیبینی،خداوندتورامی بیندوعلم به این موضوع،یعنی احسان درعبادت،دانشی وجدانی ودرونی است که اهل کفروبدعت؛دراین موردبااهل ایمان واحسان ،شریک نمی باشندواین مرحله مخصوص ایمان داران واقعی است.
به شماوصیت میکنم قلباوجسما،به باطن اهل معارف وسادات طریقت نقشبندیه متمسک شده وازارواح آن بزرگواران،استمدادوطلب ارشادنمایید.ودرپایان یادآوری می کنم که تمام خواست من ازدوستان وفرزندان ومنتسبین به طریقت؛این است که فرمان خداورسول خدارا واولیای مرشدرا-آنگاه که شمارابه کاری فرا میخوانندتاخداوند،شماراحیات طیبه وجاودانی ببخشد-استجابت نمایید.
واینکه محبت ومهربانی واتحادواتفاق راجایگزین تفرقه وکینه توزی ودشمنی نماییدوبه اصلاح بین خودبپردازید،چراکه فسادوتفرقه ی میان شما قطع کننده وازبین برنده است؛به صورتی که دِینِ شماراازبین می برد.همچنانکه رسول خداصلی الله علیه وسلم فرمود:برای مسلمانان جائزنیست،که برادرخودرابیش از سه روز ترک نموده،آنگونه که هنگام رسیدن به یکدیگر،ازهم اعراض نموده ودور شوندوبهترین این دونفر،آن کسی است،که درسلام کردن بردیگری پیشی گیرد.
بارخدایا؛ازتومی خواهم که مارا برای کسبِ رضایت خودت،خالص گردانی وباعفووعافیت خودت،ازغیرخودت بی نیازداری وبامابه فضل ورحمت خودمعامله کنی،نه اینکه باعدل ودادت مجازاتمان نمایی.
بارخدایا!برشکرگزاری نعمتهایت ویادوذکرخودت،مارا کمک نماومارادرسختی وفراخی زندگی ومرگ،تندرستی وبیماری وسفروحضروظاهروباطن ،بخاطردوستانت مدد فرما.
بارخدایا!همانامن دین ودل وپایان کارم،به توسپردم.خداونداآنچه ازنعمتت برمن وجمیع دوستان ومریدین ومنسوبین ،مرحمت نمودی کامل فرما وبه اتمام برسان.
صلی الله علی سیدنا ومولانامحمدوآله وصحبه اجمعین

Share

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *