مااهل سنت معتقدیم

معتقدیم که :عذاب قبر،برای کفاروبعضی ازمومنان گناهکارونیزپاداش اهل طاعت-به اندازه ای که خدای متعال  می داند واراده می کند-حق وثابت است به طوری که روح به بدن ویا باقی مانده آن بازمی گرددوهمراه با جسم درقبر عذاب می بیند؛چون پیامبرمی فرماید:  (عذاب قبر حق است)ونیز یکبار برقبری گذر میکردوفرمود:صاحبان آن دوقبر،درعذاب بودند-مسلم وبخاری ،این دوحدیث را روایت کرده اند.

ومعتقدیم که:سوال (منکرونکیر)درقبر ازمرده حق است،چون پیامبر گرامی اسلام  صلی الله علیه وسلم فرموده اند:وقتی که مرده را درقبرگذاشتندوتشییع کنندگان برگشتند،دوفرشته پیشش می آیند واورا می نشانند،دراین وقت روح مبارک پیامبر(یه زبان روای حدیث)درآن قبرحاضر می شودوفرشتگان ازمرده می پرسند:درباره این مرد(پیامبرصلی الله علیه وسلم)چه می دانی؟طبق روایت،انسان مومن بازبان فصیح جواب می دهد:شهادت می دهم که اومحمد،فرستاده خداست وکافرمی گوید:من اورا نمی شناسم،   این حدیث را نیزدوشیخ مسلم وبخاری روایت کرده اند.

ومعتقدیم که:حشربرای مخلوقات ،به این گونه که خداوند،همه موجودات جانداررا،پس ازمردن آنان ،زنده می کندوآنان را برای محاسبه وبازخواست گردآورد حق است .دلیل نقلی مسئله حشر وبعث ذی روح ازقرآن است:اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قالَ مَن یُحیِی العِظامَ وَهِیَ رَمِیم؟قُل یُحیِیهَا الذِی اَنشَأَهااَولَ مَرَه وَهُوَبِکلِ خَلقٍ عَلِیم.كه سبب نزول آیه این است:ابی بن خلف-ازمنافقان قریش –استخوان پوسیده ای راخدمت پیامبرصلی الله علیه وسلم آوردواز روی عناد وتمسخر،گفت:چه کسی استخوان ها را درحالی که مرده و پوسیده اند،زنده می کند؟وخداوند متعال به پیامبرصلی الله علیه وسلم امر می کند وفرماید:بگوکسی که آنهارا زنده می کند که آنهارا ازعدم ،آفریدوپروراندواو خدایی است که برهرآفریده ای آگاه است.

ومعتتقدیم که:(حوض)-که دریاچه مانندی درموقف حشروبهشت است-وحق است.آب حوض مطابق روایات،ازشیرسفیدتروازعسل شیرین تراست.هرپیغمبری،درموقف حوضی داردکه پیروان اوقبل ازورود به بهشت ازآن می نوشند.احادیث پیامبرصلی الله علیه وسلم نیز،بروجودحوض دلالت دارد و(قرطبی)درتفسیرش می گوید:حوض دوتاست۱-قبل ازصراط ومیزان؛چون بی گمان درآن روز،مردم باتشنگی ازقبرهایشان برمی خیزندوبرسرآن حوض می روندوخستگی وتشنگی آنان برطرف می شود.۲-دربهشت است این دوحوض را(کوثر)می گویند.امام مسلم رضی الله عنه روایت می کند که روزی بعضی ازاصحاب درخدمت پیامبرصلی الله علیه وسلم بودندکه یک لحظه متوجه شدند که یک حالت پریشانی (وحی)براوعارض شدوسپس با تبسم،سرش را بلندکردوفرمودند:الان(سوره کوثر)نازل شدوسوره کوثر را قراءت فرمودندوآنگاه گفت:آیا می دانیدکوثرچیست؟عرض کردند:خداورسولش بهترمی داند،پس فرمودند:کوثرنهری است دربهشت که خداوندبرآن،به من وعده داده است؛امتم درروزقیامت وارد آن می شود.

ومعتتقدیم که:صراط حق است واحادیث پیامبرصلی الله علیه وسلم هم برآن دلالت دارد.مسلم روایت می کندکه (صراط پلی است بربالای جهنم کشانده شده است ومومنان ،برروی آن پل،بسوی بهشت گذر می کنند؛نفراولشان درصلاحیت اعمال؛به سرعت برق؛برروی آن،حرکت می کند،وبقیه،هرکس به اندازه عمل ونیکوکاری خودش،باسرعت بسوی بهشت حرکت می کند.ولی انسان کافر یافاسق یا گناه کارانی که اهل عذاب می باشند،نمی توانندبرسرآن پل راه بروندوبه داخل جهنم سقوط می کنند.

ومعتتقدیم که:میزان اعمال -به کیفیتی که خداوند متعال می داند-درروزقیامت،حق وثابت است؛چون قرآن کریم برمیزان وحقیقت آن ناطق است:(وَالوَزنُ یَومَئِذٍالحَق فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُه فَأولَئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ وَمَن خَفَت مَوَازِیُنه فَأولئِکَ الَذِینَ خَسِرُوا اَنفُسَهُم بِماکَانُوا یَظلِمُون)(رعد ۸)

ومعتتقدیم که:شفاعت حق است،۶نوع شفاعت وجود دارد.

۱-شفاعت کبری:که فقط به رسول الله صلی الله علیه وسلم اختصاص داردواین شفاعت،برای شروع محاسبه وقضاوت ورهایی مردم،ازطول روز قیامت وزحمت آن است.

۲-شفاعتی است برای داخل شدن برخی ازمتقین ،بدون حساب وکتاب به بهشت داخل می شوند.امام نووی می فرماید:این شفاعت هم مخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم است.

۳-شفاعتی است برای کسانی که اهل عذاب هستند ولی شفاعت کردهمی شوندتاوارد جهنم نشوند.مطابق عقیده بیشترعلماء این شفاعت،فقط خاصه پیامبرصلی الله علیه وسلم نیست.

۴-شفاعتی است برای خارج شدن موحدانی که در جهنم به سرمی برندودراین شفاعت پیامبران،فرشتگان و گرویدگان شایسته مشترکند وهمه،ازچنان محدانی،درجای خویش،شفاعت می کنند.

۵-شفاعتی است برای زیادکردن مرتبه ها ودرجات اهل بهشت،یعنی برای اینکه درجه ومقام آنان دربهشت،به مرتبه عالی تری ترقی کنند؛امام نووی می فرماید:این نوع شفاعت نیز مخصوص پیامبرصلی الله علیه وسلم است.

۶-شفاعتی است برای تخفیف عذابِ کسانی که بایددر جهنم بمانند، پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:آیا شما فکرمی کنید که شفاعتم برای متقین است؟نه ،بلکه برای گناهکاران وآلودگان به معصیت از امتم هم هست. ملاباقر بالکی می فرماید:

جرم من ،با تن نموده ازدواج

ازمحمد خواهم آن را انفراج

جان ودل بادا فدای ذات تو!

بندگی،دردرگهت، عین رواج

ومعتتقدیم که:دیدن وملاقات خداوندمتعال در بهشت برای مومنان،با دلیل عقلی ونقلی،حق وثابت است؛چون خداوندمتعال ،درقرآن کریم می فرماید:وُجُوهٌ یَومَئذٍناضِرَة اِلَی رَبِها ناظِرَة (قیامه ۲۲)درکتابهای صحیحین (مسلم وبخاری)آمده است که اصحاب عرض کردند:ای پیامبرصلی الله علیه وسلم!آیا درروزقیامت،ماخداوند را می بینیم:ایشان فرمودند:آیاشما در مشاهده ماه چهاردهم وخورشید بی ابرآسمان،دچارمشکلی می شوید؟عرض کردند:نه(دچاراشکال نمی شویم) پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:پس خداوندمتعال راهم،همانطور می بینید.

ومعتتقدیم که:معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم درحال بیداری باتن وجان وروح وجسد،به سوی آسمان وازآنجا،تاجایی که خدای متعال اراده کرده حق است ؛وبه خبرمشهورثابت شده،به نحوی که معراج،مبتدع ومخالف شرع اسلام است وانکاروادعای محال بودن معراج،مبتنی بردلایل واهی وبی اساس است واعتبارشرعی ندارد،ودلیل نقلی معراج آیه (سبحان الذی اسری بعبده  لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله….)پس اسراء پیامبرصلی الله علیه وسلم ازمسجدالحرام تا مسجدالاقصیفبه نص آیه قرآن کریم قطعی وثابت است ومعراج آن حضرت از زمین به آسمانها نیزفبه حدیث مشهور واقوال متواترِعلمای اسلامی درکیفیت ان،اثبات شده است.

ومعتتقدیم که:بهشت وجهنم،درحال حاضروقبل ازروزجزاء(قیامت)،درست وآماده شده اندوموجودهستند.زیرانصوص قرآن وحدیث براین دلالت دارند؛مانندآیه(اُعِدَت لِلمُتَقِین)ترجمه :بهشت برای پرهیزگاران آماده شده است.ونیزآیه (اُعِدَت لِلکافِرِین)ترجمه:دوزخ برای کافران آماده شده است.وهمچنان قصه آدم وحوا-که درآن سکونت داشتندوازآن اخراج شدند.واحادیث معراج پیامبرصلی الله علیه وسلم که می فرماید:درشب معراج،هم ازبهشت وهم ازجهنم بازدید کردم.

ومعتتقدیم که:بهشت درآسمان-یعنی:دریکی ازکرات فضای ناپیدا-قرارداردو(ابونعیم)در(تاریخ اصفهان) به نقل ازابن عمر آورده است:جهنم دراطراف دنیا(کره زمین)قرارگرفته وبهشت درپشت آن.به همین دلیل است که (صراط )راهی برجهنم وکشیده شده است تابهشت مینو)ولی اینکه چرا ماهواره هاوسفینه های فضایی،آن را درک یامشاهده نمی کنند،امری معنوی است وانسان نمی تواند،دراین دنیا،آن را ببیند؛باپیشرفت سرسام آورعلم وتکنولوژی درعصرما-که حاصل زحمات اعصاروزمانهای پیشین وپیشینیان است انسان چنین می پنداردکه همه ناشناخته هارا شناخته است بایددیدکه دانشمندان-که دستاوردهای دانش بشری،نتیجه تلاش های توانفرسای انهاست-چه می گویند؟آنان می گویند:کمتر ازدانستنیهای درون انسان ،برای خود انسان شناخته شده نیست وعلم،بدانها راهی نداردویااینکه:همه دانسته های بشرازفضای کرات ناپیدای اطرافش،مانندنقطه ای است برروی کاغذی سفید؛این گفته ها،نه به معنی انکارپیشرفت های روز به روز علم که به قصداثبات نارسایی آن علم پیشرفته،درخیلی از نادانسته هاست؛حتی،مطابق حدیث پیامبرصلی الله علیه وسلم قبربرای مرده،قسمتی ازنعمت های یهشت یالختی از آتش جهنم است درحالی که هیچکدام ازنعمت بهشت وآتش جهنم،برای ما-جزبه طریق معجزه پیغمبران یا کرامت اولیاء-قابل درک نیست.

ومعتتقدیم که روح ،بعدازمرگ باقی است ودر(عالم برزخ)به زندگی جدید ووسیع شروع می کند،فانی ونابود نمی شودودرحال سرور ولذت یاسختی وعذاب است؛ودراین حال،روح نوعی رابطه معنوی بابدن خویش دارد واین رابطه،مانندرؤياست که انسان می بیند وازآن،به هرصورت متآثرمي شود.محل ارواح:ارواح شهداء-آنان که درراه اسلام یاآنچه اسلام شهادتش می داند،شهیدشده باشند،چون واژه شهیدمخصوص دین اسلام است ولاغیر-بهشت،هرجاکه بخواهند،دورمی زنندوجان های مومنان در(علیین)وارواح کفاردر(سجین)قراردارند؛(قرطبی)می گوید:ارواح شهداء دربهشت وارواح غیرشهداء،ازمسلمانان،گاهی وقت درزمین سرقبرهابشان وگاهی درآسمان هستند.بعضی ازعلماء گفته اند:ارواح،روزهای جمعه ،قبرهای خویش را زیارت می کنندوارواح مومنان همه دریهشت یه سر می برند.

ومعتقدیم که:مرگ،بااجل وموعدی است که خداوندآن را معین کرده است ویک لحظه ،تقدم وتأخرندارد.

ومعتقدیم که:دعاوصدقه زندگان درعوض مرده ها ،برای آنان نافع است،چون خداونددرقرآن کریم به تعدادزیادی ازپیامبران امرفرموده است که برای والدین مسلمانشان دعابکنندودراحادیث صحاح،دعابرای اموات،بخصوص درنمازجنازه وارد است وسلف صالح،دعا، برای مردگان را برای خلف به ارث گذاشته اندواگردعابرای اموات نفع نمی داد دیگر مفهومی نداشت وعلماء برآن اتفاق نمی کردند.پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:(میتی مومن که جماعتی ازمومنان(۱۰۰نفر)براونمازبخوانندوهمه آنها،پیش خدابرای اوشفاعت بکنند،خداوندمهربان،ایشان راشفیع اوقرارمیدهدونیزشفاعتشان راقبول میکند)وازعبدالله بن عباس روایت شده که به پیامبرصلی الله علیه وسلم عرض کردند:(ای رسول خدا !مادر سعد یکی ازیاران،فوت کرده است،چه صدقه ای بهتر است که برای او انجام شود؟ پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:بهترین صدقه آب است وسعد چاه آبی حفرکردوآب آن راوقف وصدقه ازطرف مادرش کرد.ابوداود ونسایی نیز این حدیث را روایت کرده اند.نیز پیامبرصلی الله علیه وسلم فرموده است:هرگاه هرگاه عالم مسلمان وآموزنده مومن برقبرستان گذرکنند،خداوندتعالی ۴۰روزعذاب راازقبرستان برمی دارد.وهمچنین،ثواب قرآن وبقیه حسنات بنابه اختلافاتی که مجتهدان دراین مسئله بیان فرموده اند،به مرده مسلمان می رسد.امام شافعی فرمودند(ویُستَحَبُ اَن یَقرَأَ عِندَهُ شَئُ مِنَ القُرآنِ وَاِن خَتَمُوا القُرآنَ کُلَهُ کانَ حَسَناً)این موضوع درکتابهای معتبرفقهی ب خوبی شرح داده شده است.

ومعتقدیم که:فاسق شدن،ایمان را ازبین نمی برد ،یعنی اگرازیک انسان مومن،کاری فاسق کننده سربزند،اوباآن کارکافرنمی شودوبدعت نیزچنین است وقول به سببیبت کفر دراین بحث ازتعصب وجمودفکراست؛بدعت به عمل یاقولی گفته می شود که بعدازعصرپیامبرصلی الله علیه وسلم دردین پیداشده باشد،مثلاکسی معتقدباشدکه نمازفوت شده قضاءنمی خواهد یا شفاعت پیامبران وصالحان وملائکه،وجودندارد.

اگرانسان فاسق بدون توبه بمیرد،خداوند اورا عذاب می دهد  امااین عذاب ابدی وهمیشگی نیست وبه اندازه گناه انسان فاسق یا اراده خداوند بستگی دارد.خداوندمشرکی را که تاآخرعمر،مشرک مانده وباهمان حال مرده باشد،نمی بخشد.شرک انواع زیادی دارد.

ومعتقدیم که:بزرگترین آفریدگان خدای متعال ،حضرت محمدعلیه الصلاة والسلام می باشد،چون خود آن حضرت فرموده است:من سید وبزرگ ترین فرزندان آدم هستم وفخر هم نمی کنم.حدیث روایت مسلم است.ابن عباس می گوید:(هماناخداوند،حضرت محمدعلیه الصلاة والسلام رابراهل آسمان وزمین وپیامبران ،برتری بخشیده است)روایت ازبیهقی است.

ملاباقر بالکی (رحمةالله علیه)می فرماید:

درعشق تو، از ملامتم  ننگی  نیست

بابی خبران،دراین سخن، جنگی نیست

این شربت عاشقی ،همه مردان است

نامردان را ،دراین قدم، رنگی نیست

وبعدازپیامبراکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم خلیل وسپس حضرت موسی کلیم الله وپس از ایشان حضرت عیسی مسیح،پس ازآنحضرت نوح علیهم الصلاة والسلام –این پنج پیامبر،مشهوربه پیامبران اولوالعزم هستندوبعدازآنان،بقیه پیامبران؛بنابه تفاوت وامتیازی که اینان هم دربین خود دارند.بعدازانبیاء،فرشتگان بزرگترازباقی بشرهستندوبزرگترین ملائکه حضرت جبرئیل است.

ومعتقدیم که:بزرگترین بشربعدازانبیاء،حضرت ابوبکر صدیق (رضی الله عنه ) وپس ازآن سه خلیفه اسلامی به ترتیب خلافت،هستند.این برتری ترتیبی ،طبق ارزشیابی واختیاراتی است که خوداصحاب،درزمان پیامبرصلی الله علیه وسلم انجام داده اند،ابن عمر(رضی الله عنهما)روایت کرده است:ما صحابه در زمان پیامبرصلی الله علیه وسلم برای افرادی فضیلت وبرتری قائل می شدیم وآن چنین بود:ابتداءحضرت ابوبکر صدیق (رضی الله عنه)سپس حضرت عمر(رضی الله عنه)،سپس حضرت عثمان(رضی الله عنه)وبعدازآن حضرت علی (رضی الله عنه)بود.وطبرانی براین روایت چنین می افزاید:ما اصحاب این انتخاب وبرتری دادن را برحضرت محمدصلی الله علیه وسلم عرضه می کردیم،بدون اینکه پیامبرصلی الله علیه وسلم آن را انکاریا رد بکنندویا با آن مخالفت داشته باشند،خوداین کار تقریر وتاییدپیامبرصلی الله علیه وسلم است .خلفای راشدین ازجمله عشره مبشره هستندکه ۱۰صحابی معین را خداوندمتعال وعده بهشت دادوباقی مانده آنان،پس ازخلفاء،به این ترتیب چنین است:۵-طلحه ابن عندالله ۶-زبیرابن عوام۷-سعدابن ابی وقاص۸-سعیدابن زید۹-عبدالرحمن بن عوف۱۰-ابوعبیدة بن جراح.(اصحاب سنن ازسعید روایت کرده اندوترمذی هم تصحیح کرده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود:۱۰نفردربهشت هستند:ابوبکر،عمر،عثمان،علی،طلحه،زبیر،عبدالرحمن،ابوعبیده،سعدوسعید)

پس ازعشره مبشره ،اصحاب بدربزرگترین این امت هست وتعدادآنها۳۰۰نفرواندی بوده است،درحدیث صحیح آمده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:(امیدوارم به اصحاب بدربگوید:ای جنگجویان فداکارودلاوران!هرچه می خواهیدبکنید،من شما رابخشیده ام).

بعدازاصحاب بدر، برگترین این امت کسانی که در جنگ احد شرکت کردندوبعدازآنها اهل (بیعة الرضوان )هستندکه بنابه روایت ابوداود وترمذی پیامبرصلی الله علیه وسلم درباره آنها فرمودند:هیچکدام ازآنانی که در زیر(درخت بیعة الرضوان )بیعت کردندداخل جهنم نمی شوند.

بعدازاصحاب بیعت الرضوان،سایراصحاب پیامبرصلی الله علیه وسلم بزرگترین این ات میباشند.که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:(اصحاب من را دشنام نکنید؛قسم به کسی که نفس من دردست اوست،اگریکی ازشما به اندازه کوه احدانفاق کند،به همه ثواب آنها یا ربع آن نمی رسد-به روایت مسلم)

بعدازاصحاب،امت پیامبرصلی الله علیه وسلم بنابراختلاف وترتیب صفات ونیکویی هایشان،ازبقیه امت ها برترند؛خداوندمتعال فرمودند:(کنتم خیرامة اخرجت للناس.. آل عمران ۱۱۰) وپیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:شما(امت من هفتادامت را پشت سرگذاشته ایدوازهمه آنها بهترید)اختلاف مراتب دردین اسلام ومیان این امت ،چنین است:عالم،عابد،سابق،تالی،مقتصد،ظالم برنفس خویش.

ومعتقدیم که:بزرگترین زنان (مریم دخترعمران )وبعدازآن فاطمه دخترپیامبرصلی الله علیه وسلم می باشندوبزرگترین (امهات المومنین)یعنی زنان پیامبرصلی الله علیه وسلم خدیجة الکبری وبعدازآن حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنهن اجمعین می باشند. پیامبرصلی الله علیه وسلم می فرمایند:برای زنان دنیا،پیروی از مریم دخترعمران وخدیجه وفاطمه وآسیه همسرفرعون کافی است.شخصیت حضرت عائشه (مادر مومنان)به دلالت قرآن وحدیث ،ثابت است.

ومعتقدیم که:انبیاء همگی ازگناهان پاک ومعصومندوازآنها هیچ گناهی  نه کبیره ونه صغیره ،نه عمدی ونه سهوی صادرنشده است.واین به دلیل کرامت وفضیلتی است که خداوند متعال به آنها عطاکرده است.نه تنهاگناه کبیره بلکه عمل مکروه هم ازآنها سرنزده است.زیراارتکاب مکروهات ازیک فرد پرهیزگار بعیدونادرست است تاچه رسد به یک پیامبر.وغیرپیامبران هیچکس معصوم نیست.

ومعتقدیم که:همه اصحاب پیامبرصلی الله علیه وسلم،عادل هستند وهیچگونه ظلم ونادرستی ازآنها صادرنشده است.چون بهترین امت هستند وپیامبرصلی الله علیه وسلم فرموده است:بهترین امت من کسانی هستندکه در قرن وعصر خودم ودوقر ن وعصر بعدازآن  هستند.

ومعتقدیم که:امام ابوحنیفه ،امام مالک،امام شافغی وامام احمدحنبل مراجع تقلید و ائمه اهل سنت هستندوهمگی برسر هدایتندوراه روش ایشان،عین قرآن وحدیث پیامبرصلی الله علیه وسلم است.وعقایدوافکارآنها ازهرگونه سستی مبرا وپاک است وارزشی برای آن که به ایشان افتراءمی بندند وازایشان بدگویی می کنند،قائل نیستیم وگفته اش را باطل وخودش را مبتدع میدانیم.

وصلی الله علی سیدنا محمد وجمیع اخوانه من النبیین والشهداء والصالحین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

Share

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *