برچسب: داستان

دینم در برابر پول اندك 0

دینم در برابر پول اندك

توی یکی از سایت ها داستان عبرت آمیزی ر ا كه امام مساجد لندن درباره حادثه ای که برای خودش پیش آمده خواندم. این امام تعریف می کند: به یکی از مساجد داخل شهر...

Share