برچسب: سوالات وجوابهای درمسائل نمازجماعت

0

سوالات وجوابها درمسایل واحکام مربوط به نمازجماعت وامامت

س:جایگاه وثواب نمازجماعت درشریعت رابیان نمائید؟ ج:خواندن نمازجماعت سنت موکده می باشد،اجروثواب بسیارزیادی دارد،رسول اکرم صلی الله وعلیه وسلم فرمودند:نمازجماعت برنمازانفرادی بیست وهفت مرتبه برترمی باشد.ازحضرت ابوالدرداء رضی الله عنه روایت شده که رسول...

Share