برچسب: شریعت

0

شریعت ،طریقت و حقیقت

شريعت تزكيه نفس است و طريقت آراستن دل به صفات نيكو و حقيقت ترك بود و نبود خود . شبلي گفت : شريعت آن است كه او را پرستي و طريقت آن است كه...

Share