برچسب: صیانت دوران جوانی

1

صیانت دوران جوانی

صیانت دوران جوانی وقدردانی ازآن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید:پنج چیزرا قبل ازپنج چیزغنیمت بدانید.۱-زندگی را قبل از مرگ ۲-جوانی را قبل ازپیری ۳-توانگری را قبل از ناداری،۴-سلامتی را قبل...

Share