برچسب: يوسف-علي-كالو

3

تلاوت دلنشین قرآن کریم توسط قاری نوجوان

تلاوت چند سوره از قرآن کریم  باصدای دلنشین قاری نوجوان یوسف علی کالو،       سوره مباركه نبأ سوره مباركه النازعات سوره مباركه عبس سوره مبارکه التکویر سوره مبارکه الانفطار سوره مبارکه المطففین...

Share